在线亚洲97se在线亚洲97se

Collect from Website Template
Yeni Ürünler
Yeniliklerden ilk sen haberdar olmak istermisin?
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL
True Utility - Cash Stash Keychain Suda zıp zıplayan top

Rock yıldızı olmaya çıkan kestrime yol! Dünyaları harcamadan gerçek bir profesyonel gibi gitar çalabilmek mükemmel olmaz mıydı? Paper Jamz ile bu mümkün...

69,90 TL

赵海就感觉到一股怒气直冲自己的脑门,他两眼血红的看着魔剑宗的那些人,怒喝道:“魔剑宗,你们该死!”

不过这万剑船的研究并不是十分的顺利,这万剑船的构想是十分好的,但是大型法器,不只是用来装人的,也是用来对付敌人,而大型法器,最攻的攻击是什么?不是别的,其实就是这种法器本来,这种法器在高速前进之时所产生的冲击力,这种冲击力,才是大型法器最为强悍的地方。

劳拉点了点头,看了赵海一眼道:“海哥,你一定要小心啊。实在不行,把铁佛寺这里的人,全都转移到了探海宗那里就好了,反正那里的地方也够大。”

赵海看着猛虎道长道:“道长是怎么想的,玄天宗的决定如何?”

赵海也连忙站了起来,还礼道:“归岛主太客气了,你们能看得起我剑九,那是我的荣幸,说实话,指挥这么多人战斗,我还真的没有过,要是我有什么做的不当的地方,还请各位不要见怪,也要请各位提醒我一声。”

赵海静静的站在那里,看着那个八剑宗的修士,这个八剑宗的修士看起来有三十多岁,长的到是十分的帅气,背上虽然背着八把剑,却一点也不显得难看,好像天生就应该如此一般,最重要的是此人的实力,此人的实力虽然看上去只有炼气还神境,但是赵海却在他的身上,感觉到了十分强烈的剑意,这绝对是剑意有成的一个剑修,这样的修士,绝对不好对付。

两年的时间就这么过去了,现在天空之城的挖掘,已经进入到最后的阶段了,天空之城那里,除了最后的一座巨大的宫殿群之外,其它的地方全都被挖掘出来了,各大宗门都得到了不少的好东西,探海宗自然也分到了不少的好东西,但是探海宗这两年的时间,依然十分的低调,少有弟子在外面走动,现在剑灵界这里的人,差不多都忘了探海宗的存在了。

鬼骨看着大佛的样子,冷哼了一声,随后那骨山,在一次凝起了一把巨大的骨剑,直往大佛斩去,大佛的长剑这时也斩了下来,一道剑光直斩在了骨剑上,骨剑在一次破裂,鬼骨也是一口鲜血喷了出来,而大佛这一次在一次举起了长剑。

“当然不是,鬼隐,今天我们是来向你们挑战的,你们这么多的大军,里面也会有一些高手吧?今天我们就是来向你们这些高手挑战的,我到是想看看,你们这些高手的实力如何,怎么样,你敢吗?”

赵海摇了摇头道:“我就不去了,师兄你去就可以了,我要回聚僧宗,改造灵田之后,要在聚僧宗那里进行一次大比,选出一些天赋好的弟子,然后把他们送回到寺里来,让他们当成寺里的外门弟子。”

赵海点了点头,猛虎道长往玄天宗里面走去,这玄天宗的总堂,赵海之前只来过一次,不过具体的地方他到是都还记得,两人很快就到了大殿里,玄天宗的宗主清占子道长,正在大殿的门前迎接赵海。

慧德大师看着赵海,沉声道:“剑宗主真的认为,魔剑宗一定会对剑灵界出手吗?”

但是鬼隐却不这么想,鬼隐就是在要城里休息,因为城里的环境,要比城外强很多,在城里可以更好的休息,要是玄天宗联盟的人,真的在城里攻击他们,他就屠杀平民,因为玄天宗联盟的人,是在城里攻击他们的,那城里的人就可以算做是他们的敌人,他们就可以放手的屠杀了。

“其它宗门的人怎么样?”

殳厉点了点头道:“原来是这样,好,那你告诉我一下。魔猿宗在什么地方?我想去那里看看?”

他十分的清楚,自己能有今天,全都是因为赵海,要不是因为赵海,他就不可能加入铁佛寺,要不是因为赵海,他就不可能成为探海宗的弟子,要不是赵海不遗余力的培养,他就也不可能有今天这样的成就,他知道自己的天赋并不是太好,赵海在培养他的时候,花了很多的力气,各种各样的凡药,功法,亲自的指点,这些才是他有现在实力的根本原因,他是赵海的仆从,但是更像是赵海的弟子,他的一切都是赵海给他的。

而现在殳厉看到的这个村子,却是建在一座小山上,这小山上被他们用石头建起了一个大寨子,而这个寨子真的很大,看得出来,里面怕是住了有上万人。

早在两年前,探海宗还没有制做出万剑船的时候,南海三十三岛的人,就已经在防着那些大宗门这一手了,他们联合了玄天宗联盟和探海宗,一起防止那些大宗门把手伸到南海这里来,没想到那些大宗门到是也沉得住气。接下来的两年时间,他们都一直十分的老实。可是现在,遗址那里马上就要挖掘完了,那些大宗门的人,也终于露出了自己的爪牙。

铁佛寺出事儿,与赵海竟然是铁佛寺的人,这个消息,就像是长了翅膀一样,飞快的传遍了整个剑灵界,剑灵界的人,在听到这个消息之后,全都大吃了一惊,他们怎么也没有想到,之前搅动整个剑灵界风云的血狐剑剑九,竟然会是铁佛寺出了名的静海,一个人有两个身份,而且这两个身份,那一个拿出来都不弱,这样的人在整个剑灵界里还真的没有过。

除了他们三人之外,铁师也跟着,还有几个探海宗的长老,甚至还是铁佛寺里的两个僧人,当然,他们的实力也都不弱。

在线亚洲97se